• image
  • image
  • image

Voorwaarden

1 Onze voorwaarden en definities

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en de totstandkoming ervan tussen Fuel-Consultancy en een zakelijke contractant betreffende (de deelneming aan) een Fuel-Consultancy Drive Economy Training.

1.2 In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Fuel-Consultancy:
Fuel-Consultancy,
Contractant:
de partij (in de zakelijke markt) die met Fuel-Consultancy een overeenkomst sluit betreffende een Drive Economy Training.
Deelnemer:
degene die deelneemt aan een Drive Economy Training tevens zijnde degene ten wiens   
behoeve is geboekt en die de boeking heeft aanvaard of degene die op grond van indeplaatsstelling deelneemt.

  
2  Boekingen
2.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment van acceptatie van het aanbod van Fuel-Consultancy door de contractant.   
2.2 de overeenkomst met betrekking tot (het deelnemen aan) een Drive Economy Training wordt uitsluitend per E-mail gesloten. 
2.3 De boekingsbevestiging vermeldt de plaats, de datum en tijd van de training, de prijs, het aantal deelnemers en eventuele andere bijzonderheden. 
2.4 De contractant is verplicht één exemplaar van de boekingsbevestiging te ondertekenen en per E-mail aan Fuel-Consultancy te verzenden, tenzij anders is overeengekomen.  
2.5 De contractant is (hoofdelijk) aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien en staat er voor in dat de deelnemer alle verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst kent en nakomt en voldoet aan de gestelde voorwaarden. Hieronder valt ook dat alle deelnemers ten tijde van de training in het bezit moeten zijn van een geldig rijbewijs. 
   
3 Betalingen
3.1 Alle facturen moeten uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum en in ieder geval vijf dagen vóór aanvang van de Drive Economy Training betaald zijn, tenzij de factuur uitdrukkelijk een andere betalingstermijn vermeldt of anderszins een andere betalingstermijn is afgesproken.  
3.2 Indien het trainingsgeld niet voor aanvang van de training door Fuel-Consultancy is ontvangen, is Fuel-Consultancy  gerechtigd deelname aan de training te weigeren. In dat geval blijft de betalingsverplichting van de contractant ongewijzigd bestaan. 
3.3 Annuleringskosten moeten uiterlijk binnen 14 dagen na de annulering voldaan zijn. 
3.4 Indien niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens Fuel-Consultancy wordt voldaan, is over het verschuldigde bedrag een rente verschuldigd van 1%  over iedere maand waarin betaling achterwege blijft. Een gedeelte van een maand wordt voor  een hele maand gerekend. Tevens kan Fuel-Consultancy betaling  vorderen van alle buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15% van het gevorderde met een minimum van 55 Euro. 

 
4 Wijzigingen en annuleringen door Fuel-Consultancy
4.1 Fuel-Consultancy kan in geval van zwaarwegende  omstandigheden wijzigingen in de overeengekomen datum, tijd of plaats van de Drive Economy Training aanbrengen danwel de Drive Economy Training annuleren. 
4.2 Onder zwaarwegende omstandigheden wordt onder meer verstaan: omstandigheden van zodanige aard dat verdere gebondenheid van Fuel-Consultancy aan de overeenkomst niet kan worden gevergd; slechte weersomstandigheden zoals strenge vorst, ijzel, sneeuw, zware storm; stroomstoringen; onvoldoende aanmeldingen, zulks ter beoordeling van Fuel-Consultancy. 
4.3 Fuel-Consultancy kan in geval van de in 4.2 genoemde omstandigheden tot 5 dagen voor aanvang van de Drive Economy Training annuleren.
4.4 Wijzigingen en annuleringen ingevolge artikel 4.2 worden de contractant zo spoedig mogelijk schriftelijk of telefonisch meegedeeld. De contractant dient de deelnemers te informeren. 
4.5 Indien de wijzigingen en/of annuleringen binnen 8 dagen na boekingsdata plaatsvindt en de wijziging voor de contractant in alle redelijkheid niet acceptabel is, biedt Fuel-Consultancy voorzover dit mogelijk is en binnen een redelijke termijn een alternatief aan. Indien het niet mogelijk is een alternatief aan te bieden danwel het aangeboden alternatief redelijkerwijze niet acceptabel is, restitueert Fuel-Consultancy terstond aan de contractant het reeds betaalde trainingsgeld. Fuel-Consultancy is in geen geval rente en/of schadevergoeding verschuldigd.
4.6 Het onder 4.4 gestelde geldt niet indien de noodzaak tot wijzigingen of annuleringen aan de  contractant te wijten is. De annulering wordt dan beschouwd als annulering door de contractant.

5 Annulering door de contractant
5.1 Bij annulering van de Drive Economy Training door de contractant zijn de volgende percentages  van het trainingsgeld per annulerende deelnemer verschuldigd: vanaf de boeking tot 21 dagen voor aanvang van de training 25%; vanaf 21 dagen tot 7 dagen voor aanvang van de training 50%;  vanaf 7 dagen tot 3 dagen voor de training 75%; vanaf 3 dagen voor en op de dag van de training 100%.  
5.2 Het niet verschijnen op de training zonder voorafgaande annulering wordt gelijkgesteld aan  annulering op de dag van de cursus.

6 Wijziging door de contractant
6.1 De contractant heeft het recht wijziging van de overeenkomst te verlangen voorzover deze  uitvoerbaar is, zulks ter beoordeling van Fuel-Consultancy.  
6.2 Bij iedere wijziging op verzoek van de contractant berekent Fuel-Consultancy 25 Euro administratie kosten, exclusief aanpassing prijsstelling zover van toepassing.

7 Indeplaatsstelling 
7.1 Indien een deelnemer verhinderd is aan de training deel te nemen, kan deze op verzoek van  de contractant worden vervangen door een ander onder de volgende voorwaarden.De contractant overhandigt de nieuwe deelnemer de uitnodiging met de daarbij behorende  deelnemersvoorwaarden. De nieuwe deelnemer krijgt van Fuel-Consultancy geen uitnodiging. Het verzoek tot indeplaatsstelling wordt uiterlijk 8 werkdagen vóór de cursus per E-mail of telefonisch doorgegeven.

Login

Log in om uw tellerstanden door te geven

Design en realisatie door Link Websolutions